Рекомендація CM/Rec (2019)5 від 16.10.2019

Документ у перекладі президента Спілки адвокатів України Олександра Дроздова та директора АБ «Дроздова та партнери» Олени Дроздової.

Avatar
ECHR: Ukrainian Aspect

автор

25 Лютого 2020
|
2 871
|

Рекомендацію мовою оригіналу можна переглянути за посиланням.

Рекомендація CM/Rec (2019) 5 Комітету Міністрів державам-членам про систему Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в університетській освіті та професійній підготовці

(Ухвалено Комітетом Міністрів 16 жовтня 2019 року на 1357-му засіданні заступників міністрів)

Комітет Міністрів, відповідно до положень статті 15.b Статуту Ради Європи,

З огляду на те, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами з метою збереження та просування ідеалів та принципів, які є їх спільною спадщиною, зокрема, шляхом здійснення діяльності в сфері прав людини та основних свобод;

Нагадуючи про важливу роль системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS № 5, «Конвенція») в ефективному захисті прав людини в Європі – системи, що включає не лише Конвенцію та прецедентне право Європейського суду прав людини (“Суд”), а також провадження в Суді та виконання його рішень;

Беручи до уваги важливі події в університетській освіті та професійній підготовці з прав людини в 47 державах-членах Ради Європи, які є результатом цінних зусиль держав-членів і Суду, а також Програми освіти в галузі прав людини для юристів (HELP) Ради Європи;

Вважаючи, що, отже, необхідно оновити Рекомендацію Rec (2004) 4 Комітету Міністрів державам-членам щодо Конвенції в університетській освіті та професійній підготовці;

Нагадуючи про допоміжний характер механізму контролю, встановленого Конвенцією, який відповідно до статті 1 Конвенції передбачає, що права та свободи, гарантовані Конвенцією, спочатку повинні бути захищені на національному рівні та застосовуватися національними органами влади;

Беручи до уваги, що Конвенція є невід’ємною частиною внутрішнього правового порядку всіх держав-членів і повинна бути в повному обсязі впроваджена в їх національне законодавство, і тому існує необхідність в наданні особливої університетської освіти та професійної підготовки в системі Конвенції;

Підкреслюючи основну роль університетської освіти та професійної підготовки в системі Конвенції для запобігання порушень та просування прав людини;

Вважаючи, що доступність в державах-членах точних перекладів вибраного прецедентного права Суду або його професійно складених стислих викладів має велике значення для університетської освіти та професійної підготовки в системі Конвенції відповідно до Рекомендації Rec (2002) 13 Комітету Міністрів державам-членам щодо опублікування та розповсюдження тексту Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини в державах-членах, ухваленої Комітетом міністрів 18 грудня 2002 року;

Згадуючи в цьому контексті Рекомендацію 2039 (2014) Парламентської асамблеї про «Європейську конвенцію з прав людини: необхідність посилення підготовки професійних юристів», ухвалену 7 березня 2014 року, а також Брюсельську (2015) та Копенгагенську (2018) декларації, ухвалені на відповідних конференціях високого рівня, наголошуючи на важливості підготовки професійних юристів;

Підкреслюючи необхідність забезпечення цільової університетської освіти та професійної підготовки, яка відповідає особливим потребам та очікуванням інших відповідних професійних секторів;

Згадуючи висновки семінару «Роль представників державної влади в забезпеченні ефективного захисту прав людини », який відбувся 3 та 4 квітня 2008 року в Братиславі, а також визнаючи роль представників влади, а також державних навчальних закладів в забезпеченні, зокрема, професійної підготовки з системи Конвенції;

Нагадуючи роль, яку відіграють різні зацікавлені сторони громадянського суспільства, зокрема, державні установи з просування та захисту прав людини та неурядові організації в галузі університетської освіти та професійної підготовки з системи Конвенції;

Беручи до уваги різноманітність традицій та практик в державах-членах щодо університетської освіти, професійної підготовки та їх методів, а також підвищення обізнаності щодо системи Конвенції;

Бажаючи вдосконалити Рекомендацію Rec ( 2004) 4 Комітету Міністрів державам-членам про Європейську конвенцію з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці, яка надалі буде замінена цим документом,

Рекомендує урядам держав-членів:

1. переконатися в тому, що університетська освіта та професійна підготовка щодо системи Конвенції відповідає принципам, викладених в додатку до цієї рекомендації;

2. забезпечити, за допомогою відповідних засобів та дій – в тому числі, якщо це доречно, перекладу – широке розповсюдження цієї рекомендації серед компетентних органів влади та зацікавлених сторін;

3. перевірити, в межах Комітету Міністрів, виконання цієї рекомендації не пізніше ніж через п’ять років після її прийняття.

Додаток до Рекомендації CM / Rec (2019)5

Принципи розвитку університетської освіти та професійної підготовки в галузі системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

I. Загальні принципи

1. Держави-члени повинні забезпечити університетську освіту та професійну підготовку з системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод («Конвенція»), яка відповідає потребам та очікуванням різних категорій суспільства, зокрема тих, хто працює в галузі прав людини. За необхідності це завдання повинне бути виконане за співпраці з відповідними недержавними зацікавленими сторонами.

2. Держави-члени повинні, зокрема, підвищити ефективність такої університетської освіти та професійну підготовку шляхом забезпечення доступу кожної категорії населення до необхідних інструментів для виконання зобов’язань, що випливають із Конвенції. З цією метою держави-члени повинні гарантувати те, щоб ця якісна, цілеспрямована та досяжна професійна підготовка була доступною.

II. Цільова аудиторія

3. Держави-члени повинні забезпечити, щоб студентам юридичних факультетів та, якщо це доречно, та в інших відповідних сферах навчання, зокрема, науці, пропонувалася освіта з основних елементів системи Конвенції в їх основній навчальній програмі. Крім того, факультативні поглиблені дослідження повинні пропонуватися тим, хто бажає отримати відповідну спеціалізацію.

4. Беручи до уваги різноманітність внутрішніх ситуацій держави-члени повинні забезпечити великою кількістю різномантіних фахівців, які б пропонували якісну та цілеспрямовану професійну підготовку з системи Конвенції та, якщо можливо, щоб таке навчання було доступним мовою (мовами) держави-члена. Зокрема, необхідно звернути увагу на початкове та постійне навчання суддів, прокурорів та адвокатів; юридичних перекладачів; співробітників правоохоронних органів; професійних журналістів; та персоналу, який має справу з вразливими групами.

ІІІ. Висококваліфіковані викладачі та інструктори

5. Держави-члени повинні заохочувати, за допомогою відповідних засобів, надання університетської освіти та професійної підготовки з системи Конвенції висококваліфікованими викладачами та інструкторами. Серед них можуть бути колишні судді та юристи Європейського суду з прав людини («Суд»), судді та юристи верховних і конституційних національних судів, а також представники уряду та члени їх офісів. Професійна підготовка повинна забезпечуватися, наскільки це можливо, особами, які мають гарні знання з системи Конвенції та практичний досвід у відповідній професійній сфері.

IV. Зміст університетської освіти та професійної підготовки

6. Держави-члени повинні бути насамперед націлені на сприяння ефективному доступу до базової та практичної інформації про систему Конвенції за допомогою університетської освіти та професійної підготовки. Сюди слід віднести можливість використання доступних ресурсів (база даних HUDOC, курси HELP та інші джерела інформації).

7. Держави-члени також повинні заохочувати доступ до постійної та спеціалізованої підготовки з системи Конвенції серед відповідних фахівців.

V. Методи навчання та підготовки

8. Держави-члени повинні забезпечити точний переклад відповідної прецедентної практики Суду або її професійний стислий виклади у формі резюме, що відповідатиме Рекомендації Rec (2002) 13 Комітету Міністрів державам-членам щодо опублікування та розповсюдження тексту Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини. Такі переклади повинні бути легкодоступними та безкоштовними.

9. Держави-члени повинні заохочувати використання найбільш відповідних методів навчання та підготовки з урахуванням національного контексту та особливих потреб і очікувань цільової аудиторії. Такі методи, де це є доречним, можуть бути створені у тісній співпраці з недержавними зацікавленими сторонами. Також повинні заохочуватися електронне навчання та використання методології HELP.

Підпишись прямо зараз!

Заповни форму, щоб отримувати новини на пошту